Veien til lønnsomhet går gjennom bærekraft

I Visit Bergen jobber vi hver dag for å skape en god by å bo i, fordi en god by å bo i er en god by å besøke. For oss handler et bærekraftig reiseliv om å skape en lønnsom næring, som samtidig tar vare på dem som bor her.


Posisjonerer Bergen som et bærekraftig reisemål
Fjordene og den storslåtte naturen er den viktigste grunnen til at turister velger å reise til Bergen. Vi mener derfor at Bergen har et særskilt ansvar for å bevare dette for fremtidige generasjoner. I tillegg ser vi en klar trend at forbrukerne ønsker mer bærekraftige alternativer når de skal ut å reise.

Bergen som et naturbasert reisemål kan derfor få et konkurransefortrinn både i et globalt og nasjonalt marked, dersom vi også gjør det enkelt for våre besøkende å velge en miljøvennlig reise.

I arbeidet med å bygge Bergen som en bærekraftig destinasjon, er det særlig 3 virkemidler vi benytter oss av.
• Vi har sertifisert egen virksomhet som Miljøfyrtårn
• Vi har igangsatt et stort prosjekt for å oppnå merket Bærekraftig Reisemål
• Vi jobber strategisk med Global Destination Sustainability Index

Visit Bergen er sertifisert som Miljøfyrtårn
I desember 2020 ble Visit Bergen sertifisert som Miljøfyrtårn. Alle deler av virksomheten er gjennomgått for å sette konkrete og lønnsomme bærekraftstiltak. Det betyr blant annet at vi stiller strengere krav til våre leverandører. I tillegg anbefaler vi alle våre medlemmer, leverandører og samarbeidspartnere å bli miljøsertifisert. Sertifiseringsordningen medfører utviklingsmål og jevnlig revisjon.

© Jørgen Thomsen / Visit Bergen

Bergen skal bli et bærekraftig reisemål
Bærekraftig reisemål er en merkeordning eiet og utviklet av Innovasjon Norge. Visit Bergen fikk i 2019 godkjent søknad om å gjennomføre fase 1 i prosjektet. Prosjektet består av to faser, hvor fase 1 handler om forankring og planlegging, og fase 2 gjennomføring. 13. februar ble medlemmene orientert om dette viktige veivalget under Visit Bergens årlige frokostmøte. 4. mars 2020 ble det avviklet et bredt innspillsmøte som favnet stemmer som både produserer, påvirker eller påvirkes av, reiselivet. Innspillsmøtet resulterte i en rekke tiltak som kategoriseres under disse retningene:
• En åpen og gjestfri by
• Enkelt å velge grønt
• Hele Bergen, hele året
• En bærekraftig matby
• En bærekraftig møte- og arrangementsby

Gjennom året er samtlige av Visit Bergens ekspertutvalg invitert til å gi innspill til retning og tiltak via digitale møter. Ekspertgruppe Bærekraft fungerer som styringsgruppe for prosjektet. Dette er et arbeid Visit Bergen gjør på vegne av hele reiselivsnæringen i Bergen, enten de er medlem av destinasjonsselskapet eller ikke. Hvert tredje år vil det være en resertifiseringsprosess, som må viser til en positiv utvikling av bærekraftsarbeidet for å kunne beholde merket. Å bli merket som et bærekraftig reisemål betyr at destinasjonen over tid prioriterer målet om økt bærekraft, ikke at stedet er bærekraftig.

Prosessen er omfattende, og omhandler til sammen 104 kriterier for å bli godkjent. Bergen får, som en av de 10 største cruise-havnene, egne kriterier knyttet til cruise og havn. Arbeidet krever samhandling og samarbeid mellom kommune, reiselivsnæring og lokalsamfunn. Høsten 2020 tydeliggjorde Visit Bergen satsningen på bærekraft gjennom ansettelsen av Magnus Nygaard som Project Manager Sustainability. Magnus starter i januar 2020 og vil ivareta de omfattende prosessene i fase 2, som i stor grad handler om kartlegging av miljømerkede virksomheter på destinasjonen.

Global Destination Sustainability Index som strategisk virkemiddel Global Destination Sustainability Movement er en global benchmark for reiselivsdestinasjoners prestasjoner knyttet til bærekraftsarbeid. Arbeidet er i tråd med FNs 17 bærekraftsmål.

GDS indexen bygger på 69 indikatorer innen 4 viktige områder:
• Miljømessig bærekraft
• Sosiale bærekraft
• Leverandør & verdikjede
• Destinasjonsledelse

Visit Bergen samler data og rapporterer årlig. Gevinsten er åpenbart et stadig mer bærekraftig reiseliv. Det ligger også en gevinst i at Bergen tar en global posisjon.

GDS Movement besluttet i 2020 å ikke gjennomføre ranking av deltakende byer. Bakgrunnen for dette var pandemien. Derimot har man målt utvikling pr destinasjon, og Bergen kan vise til en framgang på 2.54% og en total score på 61.9%. Resultatene peker på tydelige satsningsområder og vil være retningsgivende for aktivitetene i 2021.