Prosjekt Hordaland

Felles tiltak for reiselivet i Hordaland.
1.0 Samhandling for vekst i reiselivet i Hordaland
I over ti år har destinasjonsselskapene i Hordaland, reiselivsnæringen og Hordaland fylkeskommune hatt et sterkt samarbeid for verdiskapning og vekst i reiselivet i regionen. Formålet har vært å knytte bånd mellom by og land, utvikle Bergens sterke posisjon som regionalt senter og tilrettelegge for vekst, bærekraft og lønnsomhet i distriktene. Visit Bergen er valgt til å koordinere dette arbeidet på vegne av fellesskapet, og Vestland fylkeskommune bevilget i 2019 kr. 600.000,- til felles tiltak som skal bidra til:

• Økt verdiskapning og produktivitet i reiselivet
• Flere helårlige arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene
• Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg gjester med høy betalingsevne

Innsatsområder for Prosjekt Hordaland 2018-2020:
Innsatsområde 1: Utvikle regionens fortrinn innen web-baserte plattformer, innholdsproduksjon, digital markedsføring og booking.
Innsatsområde 2: Utvikle konsepter innen MICE-markedet (meetings, incentives, conferences and exhibitions), som bidrar til verdiskapning og styrker fylkets posisjon mot konkrete målgrupper nasjonalt og internasjonalt.

2.0 Forankring
Tiltakene i Prosjekt Hordaland er forankret i «Reiselivsplan for Hordaland», samt «Handlingsplan for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018-2019» og «Felles reiselivsstrategi for Vestlandet 2013-2020». Oppgaveløsningen er også relatert til de partnerskapsavtaler som fylkeskommunen har inngått med de ulike destinasjonsselskapene som viser til oppgaver og bidrag i partnerskapet for de ulike aktørene.

3.0 Mål og ønskede resultater
Gjennom konseptutvikling, produktutvikling og markedsføring skal Hordaland ta en klar posisjon innen definerte segmenter i reiselivet, og bidra til økt verdiskapning for næringen i fylket. Satsingen gjennom Prosjekt Hordaland skal blant annet føre til:
a) Økt verdiskapning og produktivitet i reiselivsnæringen
b) Flere helårlige arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene
c) Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg gjester med høy betalingsvilje.

De definerte innsatsområdene er organisering, opplevelses- og reisemålsutvikling, samt salg og markedsføring. Reiselivsnæringen i Hordaland skal i størst mulig grad samordne sine tiltak ved hjelp av tiltakene i Prosjekt Hordaland. Fellesstillingen som leder Prosjekt Hordaland skal bistå næringsaktører og destinasjonsselskapene i Hordaland til klyngeutvikling innen gitte områder som skal kunne styrke kompetanse som medfører høyere grad av kvalitet på leveranse av produkter og tjenester. Prosjektlederen vil også være viktig for regionens virke opp mot tiltak som utøves i relasjon til Fjord Norge, og deltakelse og utvikling av andre bedriftsnettverk og virkemiddelapparater som Innovasjon Norge. Likeså danne grunnlag for eventuelle nye arenaprosjekter i hele fylket.

Prosjekt Hordaland skal:
a) Utvikle regionens fortrinn innen digitale web-baserte plattformer, innholdsproduksjon, digital markedsføring og booking
b) Utvikle konsepter innen MICE-markedet (meetings, incentives, conferences and exhibitions), som styrker fylkets posisjon mot konkrete målgrupper nasjonalt og internasjonalt, som styrker verdiskapningen i fylket.

Arbeidet gjennom Prosjekt Hordaland skal føre til:
a) Økt vekst, omsetning og lønnsomhet hos reiselivsnæringen
b) Forlenget oppholdstid i regionen og at tilreisende kjøper tjenester av høy kvalitet
c) Økt oppmerksomhet til Hordaland som reisemål i det norske markedet
d) Økt antall tilreisende til Hordaland og bidra til at man tar i bruk hele fylket som reisemål
e) Økt oppmerksomhet til Hordaland og styrke fylkets muligheter til å skape helårlige arbeidsplasser
f) Økt antall norske gjester innen møte- og arrangementsmarkedet (MCE)

4.0 Målgrupper
• Alle målgrupper gjennom web-samarbeidet, både distribusjonsleddet og forbrukere innen ferie- og fritidsmarkedet og MICE-markedet.
• Møte- og arrangementsmarkedet (MICE)

5.0 Prosjektorganisering
Destinasjonsselskapene i Hordaland har besluttet at felles tiltak og fellesstillingen som er opprettet formelt og juridisk skal være ansatt hos Visit Bergen. Det skal årlig utarbeides en handlingsplan for fellesstillingen og en årlig rapport som beskriver tiltak som er gjennomført og resultater som er oppnådd. Det er destinasjonsselskapene som sammen med fylkeskommunen vedtar handlingsplanene.

6.0 Samarbeidspartnere
Destinasjonsselskapene i Hordaland og Hordaland Fylkeskommune.

7.0 Annerledesåret 2020
I annerledesåret 2020 har vi etter beste evne forsøkt å holde på prosjektets hovedfokus: Markedsføring rundt tematiserte områder innenfor reiseliv. I 2020 ble det produsert innhold om mat, kultur, rundturer og ikke minst familieaktiviteter. Som følge av den spesielle koronasituasjonen har vi i 2020 konsentrert oss om et norsk primærpublikum, med hovedfokus på barnefamilier, og med hovedfokus på fremkommelighet med bil.

8.0 «Team Hordaland» - et samlingspunkt for markedsføring av Hordaland
Webgruppen «Team Hordaland» er et samlingspunkt for webmasterne i alle destinasjonsselskapene i Hordaland, der det utveksles erfaring, planlegges felles kampanjer og gjennomføres kompetansehevende tiltak innen web og digital markedsføring. Før pandemien traff oss i 2020, ble det gjennomført en større strategisk workshop med fokus på strategisk kommunikasjon, human-to-human-kommunikasjon og kommunikasjonsmessige målbilder. Etter at pandemien brøt ut, har det vært strategiske og operative ad-hoc-samtaler mellom partene i samarbeidet.

9.0 Treffpunkter i kundereisen Prosjekt Hordaland har gjort reiselivsaktører og destinasjonsselskapene mer synlige for både tilreisende til regionen og for lokalbefolkningen. I ankomsthallen på Bergen lufthavn Flesland har Visit Bergen fått en egen stand med brosjyrer som viser tilbud i hele regionen, og Prosjekt Hordaland har produsert oppdaterte filmer som vises på storskjermene ved bagasjebåndene og ved utgangsdørene. Til tross for færre flyreisende i pandemisituasjonen, har dette likevel gitt oss mulighet til å nå ut til de tilreisende som faktisk har ankommet med fly i 2020.

10.0 Samhandling om møter og arrangementer
For flere av destinasjonsselskapene i Hordaland er Prosjekt Hordaland den eneste satsingen som gjøres mot MICE-markedet, et av de mest lønnsomme segmentene innen norsk reiseliv. For å fremstå som en attraktiv region for større arrangementer må hele regionen være involvert, og Prosjekt Hordaland har gitt regionen rundt Bergen betydelig økt fokus gjennom Visit Bergens arbeid ut i markedet.
a) I 2018 startet Bergen Reiselivslag et DMC-forum, der alle DMC’ene (destination management company) møtes for å løfte frem synergiene mellom aktørene som bidrar til at flere arrangementer, eventer og incentives legges til vår region. Destinasjonsselskapene deltar i dette forumet gjennom Prosjekt Hordaland. I 2020 ble DMC-forum avholdt på Voss den 19. februar, med innlagt produktvisning på Voss Gondol/Hangurstoppen.
b) Gjennom Visit Bergen og Prosjekt Hordaland markedsføres alle destinasjonene i Hordaland mot MICE-markedet (Meetings, Incentives, Congresses and Exhibitions). Prosjekt Hordaland produserer markedsmateriell som Møte- og Arrangementsavdelingen i Visit Bergen benytter når de presenterer Bergen og Hordaland som destinasjon for møter og arrangementer.

11.0 Aktiviteter for 2020
I 2020 har vi etter beste evne arbeidet for å løse følgende hovedoppgaver:
1. Utvikle regionens fortrinn innen web-baserte plattformer, innholdsproduksjon, digital markedsføring og booking med hovedfokus på det norske markedet
2. Utvikle konsepter innen MICE-markedet (meetings, incentives, conferences and exhibitions), som styrker fylkets posisjon mot konkrete målgrupper nasjonalt og internasjonalt, som bidrar til å styrke verdiskapningen i fylket etter Covid-19. Til toss for den krevende pandemisituasjonen har prosjektlederen jobbet tett med de ulike destinasjonsselskapene om presentasjon og markedsføring av produkter og konsepter ved bruk av video, tekst og bilder også i 2020.

11.1 Digital innholdsproduksjon
11.1.1 Tematisering
For å spisse arbeidet med tanke på kronasituasjonen, har vi i 2020 konsentrert oss om noen få, men viktige temaer i den digitale kommunikasjonen. Disse temaene har vært valgt for i størst mulig grad å treffe et norsk publikum, samtidig som temaene også kan ha internasjonal relevans i enkelte målgrupper. I 2020 er følgende innhold produsert og publisert:
• Film om raspeballer. Opptak fra Mandelhuset på Tysnes (Sunnhordland)
• Ny "This is Bergen"-film, der vi inkluderer regionen rundt Bergen, som Hardanger og Sunnhordland
• Blomstring i Hardanger med nye klipp.
• Lokale råvarer på Voss - Vangen Cafe. Film fra Vangen Café og ulike matprodusenter på Voss.
• Familieferie på Vestlandet. Barnefamilieaktiviteter på Vestlandet, der vi profilerer aktører innen familieaktiviteter på Vestlandet.
• Bergenskortet - profilering av reiser i hele regionen, med opplevelser fra hele regionen. Reis gratis kollektivt i hele Hordaland.
• Ny versjon av film om Travel like the Locals. Revidert utgave rettet mot det norske markedet.
• Ny film om turen til Eidfjord og Hardanger - involverer buss til Norheimsund og båtturen mellom Norheimsund og Eidfjord.
• Ny film om turen til Flåm, som også involverer stoppene langs leden nordover fra Bergen.
• Ny film om turen Bergen - Rosendal
• Villsau. Filming av produksjon på Bekkjarvik Gjestgiveri og villsau-drift på Gripen Gard i Nordhordland.
• Film omsider fra Hardanger
• Promo til Bergen Matfestival med aktører fra hele regionen.

Ekstra fokus på teamet familieferie
Reiserestriksjonene knyttet til koronapandemien har ført til at vi i 2020 har lagt vesentlig større vekt på det norske markedet enn i et normalår. Kommunikasjon mot barnefamilier som skal på ferie med bil har vært spesielt prioritert. Her har vi for områdene Sunnhordland, Hardanger, Voss og Bergensregionen produsert tekst, kart og film. Innholdet har vært en del av Visit Bergens sommerkampanjer.

11.1.2 Profilering på Bergen lufthavn Flesland
Gjennom Prosjekt Hordaland har reiselivsaktører i Hordaland blitt mer synlig på Bergen lufthavn Flesland. I ankomsthallen har Visit Bergen en egen stand med brosjyrer som viser tilbud i hele regionen, og Prosjekt Hordaland produserer kontinuerlig filmer som vises på storskjermene i bagasjehallen og ved utgangsdørene på inn- og utlandsterminalen. Dette har vært utført også i 2020.

11.1.3 Team Hordaland – kompetanseheving
Webgruppen Team Hordaland har vært en stor suksess de siste årene. Dette er et samlingspunkt for webmasterne i alle destinasjonene i Hordaland, der det utveksles erfaring, planlegges felles kampanjer og gjennomføres kompetansehevende tiltak innen web og digital markedsføring. Det ble avholdt en fysisk samling i 2020.

11.1.4 Digitale kart
For å møte de ulike behovene i destinasjonene i Hordaland, og styrke samarbeid og innholdsdeling, ble det i 2019 innført et nytt verktøy for å presentere fellesprosjekter på tvers av destinasjonene. Alpaca Travel er en plattformuavhengig kartløsning som integrerer filmer, bilder og detaljerte beskrivelser på en enkel og intuitiv måte. Løsningen fungerer like bra på desktop som på mobile enheter, og kartene kan lastes ned lokal til mobile enheter. Det er også en stor fordel at løsningen kan benyttes i brosjyrer og annet trykt materiell. Alpaca Travel gjør at destinasjonsselskapene kan presentere felleskonsepter, for eksempel «The Ring of Waterfalls» og «Familieferie på Vestlandet» og vinkle presentasjonene opp mot de delene av rundreisen som finnes innen deres destinasjonsgrenser. Dette gir reiselivsnæringen mulighet til å koble seg på konseptene, og på den måten kapitalisere på innholdet som blir produsert i Prosjekt Hordaland. Den digitale kartløsningen er videreutviklet og supplert med nytt innhold gjennom 2020. Enkelte havner i Visit Sunnhordlands område med i en digital kartoversikt over gjestehavner, og det er utviklet et omfattende kart som viser familieaktiviteter i både Sunnhordland, Hardanger, Voss og Bergensregionen.

11.2 MICE – Meetings, Incentives, conferences and exhibitions
Møte- og arrangementsmarkedet stiller andre krav til markedsføring, bransjebearbeidelse og tilrettelegging enn arbeid mot ferie- og fritidsmarkedet. Erfaringsutveksling der destinasjonsselskapene har presentert sine målgrupper og markeder innen MICE, samt hvordan de tilnærmer seg disse, har vist at det er et stort felles potensial i Hordaland. Destinasjonene drar spesielt nytte av Visit Bergen sin kompetanse og globale nettverk på dette området. Denne kompetansen og dette nettverket har vært til stor nytte gjennom pandemisituasjonen i 2020. Takket være nasjonale og internasjonale kontakter har Visit Bergen posisjonert seg slik at vi som et av svært få norske destinasjonsselskaper har kunnet delta på en lang rekke digitale salgsmøter, workshops og salgsmesser innenfor flere MICE-segmenter gjennom 2020. Det er liten satsing på MICE-segmentet i de mindre destinasjonene, og satsingen gjennom Prosjekt Hordaland er for flere destinasjoner den eneste satsingen som gjøres inn mot dette svært lønnsomme segmentet. For å fremstå som en attraktiv region for større arrangementer må hele regionen tas i bruk, og Prosjektleder Hordaland har bidradd til at destinasjonene rundt Bergen har fått betydelig økt fokus gjennom Visit Bergens arbeid ut i markedet også i 2020.

11.2.1 DMC-Forum og MeetingLab
Hordaland har et nettverk med bedrifter som jobber sammen for vekst innen en av de mest lønnsomme segmentene av norsk reiseliv. DMC’ene gjør en viktig jobb med å skreddersy opplevelsesreiser for grupper fra hele verden. Visit Bergen fasiliterer et felles DMC-forum og egen gruppe for kommunikasjon på Facebook. Her løftes synergiene mellom aktørene som bidrar til at flere arrangementer, eventer og incentives legges til vår region. DMC-forumet knytter også tettere bånd mellom destinasjonsselskapene og DMC’ene, i tillegg til at det skaper en felles verktøykasse for en helhetlig markedsføring av regionen nasjonalt og internasjonalt. Representanter fra alle destinasjonsselskapene deltar i forumet, i tillegg til Prosjektleder Hordaland. 2020-samlingen ble avholdt på Voss den 19. februar. I 2020 har vi i tiullegg etablert konseptet MeetingLab, et operativt utviklingsforum der reiselivsaktører som jobber med MICE samles. Det er avholdt både fysiske og digitale møter i dette forumet i 2020.

11.2.2 Internasjonale, digitale møtesteder
Møte- og Arrangementsavdelingen i Visit Bergen deltar på internasjonale messer og kongresser for å markedsføre Bergen og Hordaland for MICE-segmentet. I 2020 har de fleste salgsarenaene vært digitale. Hordaland er en del av den porteføljen som presenteres på disse salgs- og møtearenaene. Til tross for koronapandemien har det vært høy digital aktivitet i det internasjonale MICE-salget. Visit Bergen har har, med hele Hordaland som portefølje, blant annet deltatt i følgende aktiviteter i 2020:
• 136 salgsmøter
• 8 internasjonale salgsworkshops
• 7 salgsevents

Det har i tillegg vært avholdt 17 møter lokalt for reiselivsaktører som opererer i MICE-segmentet.

12.0 Takk for samarbeidet
Destinasjonsselskapene har vist stor takknemlighet for det gode samholdet mellom destinasjonsselskapene i Hordaland. Samarbeidsklimaet er ansett som svært bra, noe som har gitt gode resultater under oppgavene som er utført i fellesskap – også i det spesielle året 2020. I tillegg til positive resultater for regionen og destinasjonene, har samarbeidet med Innovasjon Norge, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune gitt gode resultater over tid.

2020 er det siste operative året i Prosjekt Hordaland. Visit Bergen takker for samarbeidet. Vi ser frem til å markedsføre Vestlandet videre, og håper at det etableres nye samarbeidsflater og samarbeidsformer som kan løfte videre det Prosjekt Hordaland har skapt.