Møter og arrangement

Visit Bergens satsning mot møte -og arrangementsmarkedet, MICE, er bygget opp rundt arbeidsområdene kongress, arrangement samt møter og incentive.

Vi arbeider langsiktig og målrettet for at Bergen skal bli den mest attraktive møte- og arrangementsbyen i Norge. Det gjør vi ved å bearbeide og drive salgsprosesser overfor definerte målgrupper på en nasjonal og internasjonal arena. Vår innsats skal gi deg som medlemsbedrift økt omsetning og lønnsomhet, ikke minst i lavsesong.

Arbeidet med å vinne internasjonale og til dels også nasjonale møter til Bergen, er et møysommelig arbeid som krever innsats i flere faser over tid. Vi arbeider målrettet og strategisk, og med en lang tidshorisont på alle de aktiviteter vi utfører.

Våre markeder

Målgruppe Visit Bergen Reiselivsnæringen
Lokale og nasjonale bedrifter X
Lokale og nasjonale lag/foreninger X X
Lokale og nasjonale fagmiljøer X
Internasjonale organisasjoner X
Internasjonale bedrifter og byråer X
Sport og kultur – organisasjoner i Norge X X
Internasjonale sport og kulturorganisasjoner X


Kongressarbeidet 2020
Internasjonale kongresser defineres som faglige samlinger innen internasjonale organisasjoner/forbund, hvor medlemsmassen går på tvers av landegrenser og som gjerne roterer i et geografisk område og har et stort antall deltakere. Slike internasjonale kongresser bestemmes og planlegges lang tid i forveien og vi har pågående prospekter frem til 2027. Mye av dette arbeidet er lite synlig. Dette gjelder spesielt research/ kartleggingsarbeidet som er tidkrevende og dermed kostbart, men samtidig helt grunnleggende for å kunne ta fatt på selve markedsføringen og innsalget. Bortfall av salgsarenaer her medført at vi har økt innsatsen særlig innen kartlegging.

Bergen Meeting Lab – nasjonal kongress strategi

Visit Bergen sitt engasjement i kongressarbeidet, bygger på Nasjonal Kongresstrategi. Nær dialog med lokale fag- og forskningsmiljøer står sentralt i arbeidet med kongresser og har stor strategisk betydning. En kongress gir stor oppmerksomhet om et fagfelt, og medfører derfor en verdiskaping som har betydning langt utover reiselivet.

Ambassadørprogrammet

I 2020 har vi derfor jobbet målrettet med etableringen av Bergen Ambassadørprogram. I all hovedsak handler ambassadørprogrammet om å bygge forståelse for kongresser som virkemiddel for å skape oppmerksomhet om et fagfelt, og om å hedre enkeltpersoner som påtar seg oppgaven å være vertskap for en kongress.

Arrangementsarbeidet 2020
Satsingen på arrangementer innen kultur og idrett er en viktig del av Bergens strategi for å få økt volum hele året, men spesielt rettet mot lavsesong og helger. Vi ser en klar volumøkning når det skjer store idrettsstevner, turneringer, konserter og aktiviteter innen revy og teater.

Målet er å motivere til økt produksjon blant aktører i vår region, ta en større andel av sirkulerende arrangementer, og at det skapes permanente arrangementer innen idrett og kultur i Bergen og regionen. Visit Bergen sine innsatser innen dette området bygger på Nasjonal Kongresstrategi. Vi bidrar med arrangementskompetanse i Idrettscampus Bergen og bistår arrangører med markedsmateriell, rådgivning og utforming av BIDs.

Høydepunkter 2020
Som i næringen for øvrig opplevde også Visit Bergen at salgsprosesser stoppet opp. Vi har likevel lykkes i å avslutte 13 prosjekt med gjennomføringsperiode 2021-2025. Parallelt med dette har vi hatt stort fokus på å påvirke til utsettelse og ikke avlysning av bookede arrangement.

Solgt 2020:
Antall prosjekt 13
Verdi* solgte arrangementer 120 MNOK
Fordeling arrangementstype:
Kongress 7
Event 3
Konferanse 3


Vi kan blant annet ønske velkommen:
EARIE - Annual Meeting of the European Association for Research in Industrial Economics, 2021
Scandinavian Association for Thoracic Surgery, 2021
International Conference on Paleoceanography, 2022
Nordic Conference in development economics, 2021

Kartlegging og salgsinnsatser har ført til at vi per 31.12. har et antall leads for videre arbeid:

Leads 2020
Antall leads 84
Samlet verdi 805 MRD
Fordeling arrangementstype:
Incestive gruppe 3 prosjekt
Kongress 42 prosjekt
Konferanse 25 prosjekt
Event 15 prosjekt


Aktiviteter 2020
Ved hjelp av digitale løsninger har vi vert i stand til å holde kontakt med det internasjonale markedet. Vi har deltatt på workshops i samarbeid med gode partnere, og avviklet egne seminar. I tillegg har vi gjennomført en rekke 1-1 salgsmøter, alt dette digitalt:

Aktivitet 2020
Sikret fremtidige arrangement for kroner 127 340 000
Antall medlemsmøter 32
Antall salgsmøter 306
Antall salgsworkshops 16
Antall salgsevents 6
Antall visningsturer 7
Antall besøk av B2B kunde 3


2020 var også året der vi vurderte og justerte våre kundereiser. Først og fremst har dette medført strukturelle endringer og utvikling av nytt innhold på våre B2B websider. Jevnlige nyhetsbrev både nasjonalt og internasjonalt har bidratt til at vi har holdt markedet oppdatert. Vi ser også en svært god tilvekst av følgere i vår prefererte kommunikasjonskanal LinkedIn. Salgsmateriell er gjennomgått og oppdatert og forbedret. En tilskuddsordning fra IN har muliggjort en satsning på virtuelle møteplasser. Dette arbeidet ble påbegynt sent i 2020. Det betyr at vi kan løse deler av salgsoppgavene på en mer effektiv og bærekraftig måte i fremtiden.

Vår møteplass for møtenæringen -Bergen Meeting LAB ble gjennomført i mars og i juni. Hensikten med møteplassen er å bygge nettverk, dele kompetanse og å sette retning. Det har også blitt avholdt 2 møter i hhv ekspertutvalg kongress og i ekspertutvalg arrangement.

Bergen Meeting Lab

Utvalg av innsatser i 2020:
• Research og kartlegging av potensielle kongresser
• Deltakelse på 6 workshops, møtt over 150 kunder
• Oppstart ambassadørnettverk og prosjektgruppe
• Konseptutvikling Incentive Concepts
• Ny film retter mot nasjonalt marked
• Gjennomført «Digitalt Arrangementsseminar» med 122 påmeldte sammen med Håndballforbundet Vest og Innovasjon Norge, på vegne av Idrettscampus Bergen
• Fasilitert workshop på vegne av Innovasjon Norge
• Representert Bergen på den internasjonale ICCA kongressen.
• Etablert «Task Force»


Etablering av Task Force
Våren 2020 dannet Visit Bergen en arbeidsgruppe som i hovedsak besto av representanter fra møtenæringen. Vi ville avdekke hva som var behovet, basert på endrede rammebetingelser. Arbeidsgruppen ønsket oppdatert innsikt, et sterkere fokus på hjemmemarkedet, ny kommunikasjon og hjelp til kundeoppfølging. Visit Bergen har jobbet etter disse føringene gjennom året. Ettersom vi er over i en mer permanent fase av pandemien, ble Task Force avsluttet 31.12.20.